Thông tin bản tải xuống này

 • Trình điều khiển: Trình điều khiển cần thiết đề kết nối máy quay phim Sony với máy tính và chuyển các tập tin đã được kèm theo trong hệ điều hành.
 • Không hỗ trợ:
  • Tính năng USB streaming không được hỗ trợ với Windows 7.
  • Không hỗ trợ phiên bản Windows 7 Starter.

 • Trình điều khiển: Trình điều khiển cần thiết đề kết nối máy quay phim Sony với máy tính và chuyển các tập tin đã được kèm theo trong hệ điều hành.
 • Không hỗ trợ:
  • Tính năng USB streaming không được hỗ trợ với Windows Vista.
  • Không hỗ trợ phiên bản Windows Vista Starter.

 • Trình điều khiển: Trình điều khiển cần thiết đề kết nối máy quay phim Sony với máy tính và chuyển các tập tin đã được kèm theo trong hệ điều hành.
 • Không hỗ trợ:
  • Không hỗ trợ Microsoft Windows XP 64 bit .
  • Không hỗ trợ phiên bản Windows XP Starter.

Lưu ý:

Thông tin tập tin

Ngày phát hành

 • 2010-11-25

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7;Windows XP;Windows Vista