ID bài viết : 00182234 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Dành cho người sử dụng Micro Vault: Thông báo dừng hỗ trợ cho Windows 98/Windows 98 Second Edition/Windows Millennium Edition

  2006-09-16

  Tập đoàn Microsoft thông báo sẽ ngừng hỗ trợ cho Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Millennium từ ngày 11 tháng 7 năm 2006.

  Hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm nâng cấp và cập nhật, cho Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Millennium sẽ chấm dứt từ ngày 11 tháng 7 năm 2006, những bản cập nhật và nâng cấp sau ngày này sẽ không còn hiệu lực.

  Những hỗ trợ trực tuyến do tập đoàn Microsoft cung cấp sẽ không còn hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2007.

  Kể từ tháng 9 năm 2006, chúng tôi đã xác nhận những sản phẩm Micro Vault, như các chương trình ứng dụng và những chương trình tải xuống có thể làm việc với Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Millennium.

  Vui lòng truy cập trang web dưới đây của tập đoàn Microsoft để biết thêm chi tiết :

  Hỗ trợ Windows 98, Windows 98 Second Edition, và Windows Millennium Edition kết thúc từ ngày 11 tháng 7 năm 2006

  Microsoft Support Lifecycle Expiration Dates Adjustment

  Microsoft Support Lifecycle

   Thông tin này từ trang web của tập đoàn Microsoft. Thông tin trên dựa vào những tìm kiếm và báo cáo hiện tại, và tuỳ thuộc vào thay đổi trong tương lai. Tập đoàn Microsoft và tập đoàn SONY không đảm bảo sự chính xác của thông tin.