ID bài viết : 00233615 / Sửa lần cuối : 30/04/2020In

Sự cố có được cải thiện sau khi thay bằng cáp âm thanh khác không?

     

     

    Quay lại Menu chính