ID bài viết : 00268175 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Âm thanh bị gián đoạn khi loa đeo cổ được kết nối với máy tính.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Nếu âm thanh bị gián đoạn khi đang nói chuyện (kết nối cấu hình HFP) trên máy tính, hãy ngắt kết nối bất kỳ thiết bị Bluetooth nào khác có thể được kết nối với máy tính.