ID bài viết : 00198785 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Quy trình ghép nối cho Windows 11, 10 và 8.1

  Hãy làm theo các bước sau đây để kết nối thiết bị Bluetooth với máy tính:

  Kết nối bằng chức năng Swift Pair (Windows 11 hoặc Windows 10)

  Lưu ý: Bạn cần kích hoạt cài đặt sau đây trước khi có thể sử dụng chức năng Swift Pair:

  • Windows 11: Bluetooth & devices (Bluetooth & thiết bị) → Devices (Thiết bị)→ Show notifications to connect using Swift Pair (Hiển thị thông báo để kết nối bằng Swift Pair)
  • Windows 10: Bluetooth & other devices (Bluetooth & thiết bị khác) → Show notifications to connect using Swift Pair (Hiển thị thông báo để kết nối bằng Swift Pair) (chỉ có sẵn cho Windows 10 phiên bản 1803 trở lên)
  1. Bật nguồn hoặc khởi động máy tính nếu máy tính đang ở chế độ Standby (Chờ) (Sleep (Ngủ)) hoặc Hibernation (Ngủ đông).
  2. Chọn Connect (Kết nối) từ menu bật lên hiển thị trên màn hình máy tính.
   Lưu ý: Nếu menu bật lên không hiển thị, hãy sử dụng phương pháp Kết nối tai nghe mà không sử dụng chức năng Swift Pair.

  Kết nối mà không sử dụng chức năng Swift Pair

  Windows 11

  Windows 10, Windows 8.1

  Lưu ý:

  • Nếu bắt buộc phải nhập Passkey (Mã khóa) (Passcode (Mật mã), PIN code (Mã PIN), PIN number (Số PIN), Password (Mật khẩu), v.v.), hãy nhập 0000.
  • Đối với tai nghe Bluetooth thì có thể ghép nối với nhiều thiết bị nhưng mỗi lần chỉ có thể phát nhạc từ 1 thiết bị ghép nối.