ID bài viết : 00170707 / Sửa lần cuối : 19/09/2023In

Âm thanh Dolby Digital Plus không phát ra từ thiết bị kết nối bằng cáp quang kỹ thuật số.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Đây là đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm. Khi nhận âm thanh Dolby Digital Plus, Tivi được thiết kế để tắt tiếng âm thanh từ giắc cắm DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT. Nếu bạn muốn nghe âm thanh bằng Dolby Digital Plus, hãy kết nối giắc cắm HDMI ARC hoặc HDMI eARC trên Tivi và thiết bị đầu ra mục tiêu bằng cáp HDMI.

  Lưu ý: Khi bạn sử dụng cáp quang kỹ thuật số để kết nối các thiết bị, bạn có thể nghe được âm thanh dưới định dạng Dolby Digital bằng các bước dưới đây.

  1. Thiết lập cài đặt ngõ ra loa của Tivi thành Audio system (Hệ thống âm thanh).

   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh) — Speakers (Loa) — Audio system (Hệ thống âm thanh).
    • Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) — Speakers (Loa) — Audio system (Hệ thống âm thanh).
    • Chọn Sound (Âm thanh) — Speakers (Loa) — Audio system (Hệ thống âm thanh).
  2. Đối với các mẫu máy có cài đặt ngõ ra Dolby Digital Plus, hãy đặt thành Dolby Digital.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh) — Dolby Digital Plus output (Ngõ ra Dolby Digital Plus) hoặc Digital Audio Out (Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số) — Dolby Digital.
    • Chọn Sound (Âm thanh) — Sound Adjustments (Điều chỉnh âm thanh) hoặc Sound (Âm thanh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Input related (Ngõ vào liên quan) hoặc Common (Thông thường) — Dolby Digital Plus output (Ngõ ra Dolby Digital Plus) — Dolby Digital.