ID bài viết : 00081549 / Sửa lần cuối : 14/04/2021

Tín hiệu Wi-Fi sụt giảm hoặc liên tục mất kết nối.

  Chọn sản phẩm của bạn và tham khảo phần khắc phục sự cố tương ứng.

     

   Tivi
  (Android TV™)

   Tivi
  (không phải Android TV)

   Sản phẩm khác