ID bài viết : 00188548 / Sửa lần cuối : 20/11/2022In

WPS (Push Button) là gì và cách sử dụng nút này để kết nối Tivi, đầu phát Blu-ray Disc hoặc thiết bị hỗ trợ Internet khác với Mạng không dây ( Wi-Fi)

  Thiết lập Wi-Fi bảo mật (WPS) là một tính năng đi kèm với nhiều bộ định tuyến. Tính năng này được thiết kế để làm cho quy trình kết nối với mạng không dây bảo mật từ máy tính hoặc thiết bị khác trở nên dễ dàng hơn.

  Trước khi bắt đầu

  Quan trọng:

  Đảm bảo bộ định tuyến của bạn hỗ trợ tính năng WPS. Tham khảo tài liệu bộ định tuyến của bạn hoặc liên hệ với nhà sản xuất để tìm hiểu cách sử dụng và thiết lập tính năng WPS của bộ định tuyến.

  LƯU Ý: Một số nhà sản xuất có thể sử dụng các thuật ngữ sau đây thay cho WPS (Push Button) để mô tả chức năng này.

  • Wi-Fi Simple Config (Cấu hình Wi-Fi đơn giản)
  • Push 'n' Connect (Nhấn và Kết nối)
  • PBC
  • Quick Secure Setup (QSS - Thiết lập bảo mật nhanh)

  Kiểm tra xem bộ định tuyến và thiết bị hỗ trợ Internet có hỗ trợ tính năng WPS hay không:

  1. Quan sát trên modem hoặc bộ định tuyến xem có nút WPS hay không:
   Ví dụ về WPS Push Button
  2. Truy cập menu Network (Mạng) của thiết bị hỗ trợ Internet để xem có tùy chọn WPS hay không.
   Lựa chọn WPS

  Làm theo các bước sau để thiết lập kết nối WPS (Push Button):

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng).
  4. Chọn Network Set up (Thiết lập mạng) hoặc Setup Network Connections (Thiết lập kết nối mạng).
  5. Chọn Wireless (Không dây), Wireless LAN (LAN không dây) hoặc Wi-Fi.
  6. Chọn WPS (Push Button).
  7. Chọn Start (Bắt đầu) để Tivi tìm kiếm kết nối WPS.
   Tìm kiếm kết nối
  8. Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến để thiết lập kết nối. Tùy theo bộ định tuyến và cấu hình tại nhà, có thể mất vài phút để kết nối.
   LƯU Ý: Hầu hết các bộ định tuyến đều có đèn nháy trong khi kết nối được thiết lập.
  9. Sau khi kết nối thành công, hãy chọn OK.
   WPS thành công

  Phương pháp WPS Push button cho Android TV

  QUAN TRỌNG: Android TV chạy Android™ 8.0 Oreo™ sẽ bị xóa chức năng WPS trong Network settings (Cài đặt mạng) sau khi cập nhật phần mềm.
  Chức năng WPS cũng sẽ bị xóa khỏi Android TV hiện hỗ trợ WPS trong bản cập nhật phần mềm trong tương lai.
  Để biết chi tiết, hãy tham khảo:
  Không thể tìm thấy WPS trong các cài đặt mạng của Android TV.

  Nếu Android TV của bạn vẫn còn chức năng WPS, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện), chọn Network (Mạng).
  4. Trong danh mục Network (Mạng), chọn Network setup (Thiết lập mạng).
  5. Trong Network setup (Thiết lập mạng), chọn Easy (Đơn giản) hoặc Expert (Chuyên sâu).
   • Thiết lập đơn giản
    1. Trên màn hình Select how to connect to your network (Chọn cách kết nối mạng của bạn), chọn Wi-Fi.
    2. Trên màn hình Select a way to connect to your wireless router (Chọn cách kết nối bộ định tuyến không dây của bạn), chọn CONNECT BY WPS BUTTON (KẾT NỐI BẰNG NÚT WPS).

     Kết nối bằng nút WPS

    3. Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến không dây.

     LƯU Ý: Quá trình tìm kiếm bộ định tuyến mạng sẽ bị hủy nếu bạn không nhấn nút WPS trên bộ định tuyến trong vòng 2 phút.

   • Thiết lập chuyên sâu
    1. Trong màn hình Device Network (Mạng thiết bị), chọn Wi-Fi.
    2. Trong màn hình Network Wi-Fi (Mạng Wi-Fi), chọn Connect via WPS (Kết nối qua WPS).

     Kết nối qua WPS bằng Thiết lập chuyên sâu

    3. Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến.

     Tìm kiếm bộ định tuyến WPS

   Nếu không thể kết nối WPS, hãy thử như sau:

   • Đảm bảo rằng tính năng WPS của bộ định tuyến được bật.
   • Di chuyển bộ định tuyến đến gần thiết bị hơn.

   Liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến hoặc Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) để được hỗ trợ thêm.


  *Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC; Oreo là nhãn hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc.