Khi bạn cập nhật lên phiên bản này, các cài đặt máy ảnh sẽ được khởi động lại. Vì lý do này, chúng tôi khuyên bạn nên lưu các cài đặt hiện tại trước khi cập nhật. Bạn có thể sử dụng chức năng Save/Load Settings (Lưu/Tải cài đặt) để lưu các cài đặt hiện tại vào thẻ nhớ và ghi lại sau khi cập nhật.

LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách lưu cài đặt và các mục có thể lưu, hãy tham khảo phần Save/Load Settings (Lưu/Tải cài đặt) trong Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp).

Windows

Mac