Catalyst Browse

Phần mềm Catalyst Browse (phiên bản miễn phí) cho phép bạn xem trước các đoạn phim video ở định dạng XAVC S và XAVC HS, kiểm tra và chỉnh sửa siêu dữ liệu, áp dụng hiệu chỉnh SteadyShot* bằng siêu dữ liệu, áp dụng hiệu chỉnh màu, sao chép các đoạn phim vào đĩa cứng cục bộ, chuyển mã giữa nhiều định dạng, v.v.

* Các sản phẩm này hỗ trợ chức năng SteadyShot sử dụng siêu dữ liệu

Tải xuống thông tin cho phần mềm Catalyst Browse (phiên bản miễn phí)

Catalyst Prepare

Ngoài các chức năng đi kèm với phần mềm Catalyst Browse, phần mềm Catalyst Prepare (phiên bản trả phí) cũng bao gồm các tính năng quản lý đoạn phim dựa trên thư mục, chỉnh sửa dòng thời gian đơn giản bằng bảng phân cảnh, v.v.

* Các sản phẩm này hỗ trợ chức năng SteadyShot sử dụng siêu dữ liệu

Tải xuống thông tin cho phần mềm Catalyst Prepare (phiên bản trả phí)

Các sản phẩm sau đây hỗ trợ chức năng SteadyShot sử dụng siêu dữ liệu:

ILCE-1, ILCE-7SM3, ILCE-7C, ILME-FX6, ILME-FX3, DSC-RX100M7, DSC-RX0M2, ZV-1

LƯU Ý:

  • Khi sử dụng mẫu máy ILCE hoặc mẫu máy ILME, chúng tôi không đảm bảo hoạt động khi chụp bằng các ống kính không phải ống kính ngàm E
  • Khi sử dụng ILCE-1 hoặc ILCE-7SM3 hoặc ILME-FX3, để sử dụng chức năng SteadyShot sử dụng siêu dữ liệu, hãy đặt chức năng SteadyShot thành Off (Tắt) hoặc Active (Hoạt động) trên thân máy ảnh trước khi chụp
  • Khi sử dụng ILCE-7C hoặc ILME-FX6, để sử dụng chức năng SteadyShot sử dụng siêu dữ liệu, hãy đặt chức năng SteadyShot thành Off (Tắt) trên thân máy ảnh trước khi chụp

Thông tin liên hệ:

  1. Truy cập liên kết sau đây.
    https://scs.custhelp.com/

    LƯU Ý: Để đặt câu hỏi, người dùng cần đăng ký tài khoản.

  2. Nhấp vào Ask a Question (Đặt câu hỏi).