ID bài viết : 00198795 / Sửa lần cuối : 18/08/2019

Quá trình ghép nối cho Android TV của Sony

  Trang này hướng dẫn ghép nối Bluetooth cho Android TV của Sony.

  QUAN TRỌNG: 

   Ghép nối với Android TV của Sony

  1. Bật Tivi.
  2. Nhấn nút HOME.
  3. Chọn Settings (Cài đặt).
  4. Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
  5. Chọn Add device (Thêm thiết bị) để đặt Tivi ở chế độ ghép nối. Một danh sách các thiết bị Bluetooth khả dụng sẽ được hiển thị sau vài phút.
  6. Chọn thiết bị âm thanh bạn muốn ghép nối từ menu Bluetooth và thực hiện đăng ký ghép nối.