ID bài viết : 00180421 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Sơ đồ tương thích Windows 7 cho thiết bị GPS / Lưu tữ hình ảnh

  Bảng sau cung cấp cho bạn kết quả của việc kiểm tra tính tương thích của mỗi sản phẩm với Windows 7.
  Môi trường áp dụng:

  • Windows 7 cần phải cài đặt sẵn tại nhà máy.
  • Môi trường đã nâng cấp từ Hệ điều hành khác không hỗ trợ.
  • Hoạt động không đảm bảo cho tất cả máy tính.

  Ghi chú:
  O : Tương thích

  USB / Parallel

  Loại sản phẩm Loại máy

  64-bit

  32-bit

  Thiết bị GPS GPS-CS1 O O
  GPS-CS1KA O O
  GPS-CS1KASP O O
  GPS-CS3KA O O
  Thiết bị lưu trữ hình ảnh HDPS-L1 O*5 O*5
  HDPS-M1 O*5 O*5
  HDPS-M10 O*5 O*5
  *5 Vui lòng kết nối thiết bị sau khi máy tính khởi động.
  Bảng sau cung cấp cho bạn kết quả của việc kiểm tra tính tương thích của mỗi phần mềm với Windows 7.
  Môi trường áp dụng:
  • Windows 7 cần phải cài đặt sẵn tại nhà máy.
  • Môi trường đã nâng cấp từ Hệ điều hành khác không hỗ trợ.
  • Hoạt động không đảm bảo cho tất cả máy tính.
  Lưu ý:
  • Ấn bản Starter Edition của Windows 7 không hỗ trợ trừ trường hợp quy định.
  • Với ấn bản 64-bit, phần mềm hoạt động ở chế độ tương thích 32-bit.
  Loại sản phẩm Phần mềm Phiên bản Tương thích Ghi chú


  64-bit

  32-bit

  Thiết bị GPS GPS Image Tracker 2.0 hoặc mới hơn
  cũ hơn 2.0 Không GPS Image Tracker có thể cập nhật phiên bản tương thích bằng việc sử dụng chương trình cập nhật PMB Ver.3.0.05 cho PMB.
  Nếu bạn không có PMB, bạn có thể tải về phiên bản tương thích của GPS Image Tracker cùng với PMB bằng việc sử dụng SPU Download Manager (Trình quản lý download SPU).
  Lưu trữ hình ảnh Photo Diary (ArcSoft) - Không

  Cập nhật sau cùng vào ngày 14 tháng 10 năm 2009