ID bài viết : 00200411 / Sửa lần cuối : 19/07/2018

Cách thiết lập email trên khung ảnh.

  Cài đặt email

  1. Nhấn nút Menu ở mặt sau của khung ảnh.
  2. Chạm vào Network Services (Dịch vụ mạng).
  3. Chạm vào biểu tượng Wrench (Cờ lê) ở bên phải của tùy chọn Email.
  4. Chạm vào thanh địa chỉ email và nhập địa chỉ email của bạn.
  5. Chạm vào Next (Tiếp theo) để nhập mật khẩu của bạn.

   LƯU Ý: Mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường.

  6. Chạm vào Complete (Hoàn tất) khi đã nhập xong.
  7. Chạm vào Next (Tiếp theo).

   LƯU Ý:

   • Khung ảnh sẽ kiểm tra để xác nhận máy chủ thư đến và sau khi xác nhận xong, màn hình sẽ hiển thị thông báo hoàn tất.
   • Nếu không thể xác nhận máy chủ thư đến. Cài đặt email theo cách thủ công.
  8. Chạm vào OK.

  Cách thiết lập email theo cách thủ công:

  1. Thay vì chạm vào tùy chọn Next (Tiếp theo) ở bước 7, hãy chạm vào Manual Setup (Thiết lập thủ công).
  2. Chạm vào POP3 hoặc IMAP.
  3. Nhập Username (Tên người dùng), Password (Mật khẩu), máy chủ POP3 hoặc IMAP, cũng như loại Port (Cổng) và Security (Bảo mật).
  4. Chạm vào Next (Tiếp theo).

   LƯU Ý: Sau đó, khung ảnh sẽ kiểm tra máy chủ thư đến và hiển thị thông báo xác nhận ngay sau khi xác nhận xong.