ID bài viết : SX242334 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Tôi có thể sao chép, di chuyển, xóa hoặc đổi tên tất cả các bức ảnh cùng một lúc?

  Bạn có thể chọn tất cả các bức ảnh cùng một lúc từ ứng dụng Album phiên bản 6.3.A.0.0. Phiên bản Album sẽ thay đổi tùy thuộc vào thiết bị Xperia™của bạn. Nếu không thể chọn tất cả các hình ảnh, bạn phải đánh dấu chọn từng bức ảnh một.

  Cách đánh dấu chọn tất cả hình ảnh trong ứng dụng Album

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Album.
  3. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Chọn mục.
  4. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Chọn tất cả.

  Mẹo: Từ Google Play™, bạn có thể tải về số lượng ứng dụng của bên thứ ba mà có thể sao chép, di chuyển, xóa và đổi tên hình ảnh trong một bước (cho mỗi thủ tục). Ví dụ, bạn có thể tải về và sử dụng Trình quản lý Tập tin ASTRO hoặc File Commander để thực hiện các tác vụ trên nhiều hình ảnh.

  Cách kiểm tra phiên bản ứng dụng Album

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Vuốt đến tab Tất cả, sau đó chọn Album.