ID bài viết : SX128034 / Sửa lần cuối : 22/04/2015

Các liên lạc Facebook sẽ không được liệt kê trong ứng dụng Danh bạ

  Cách hiển thị các liên lạc Facebook™ trong ứng dụng Danh bạ

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Danh bạ.
  3. Bấm phím Menu hoặc nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Bộ lọc.
  4. Bỏ đánh dấu chọn các hộp kiểm Liên lạc có số điện thoại hoặc Liên lạc trực tuyến
  5. Dưới mục HIỂN THỊ DANH BẠ, tùy thuộc vào thiết lập Facebook™ của bạn, hãy chọn Facebook hoặc Xperia™ with Facebook hoặc cả hai, rồi bảo đảm đã đánh dấu chọn tất cả các hộp kiểm.
  6. Khi bạn đã làm xong, nhấn OK hoặc Xong.