ID bài viết : 00256538 / Sửa lần cuối : 24/08/2021

Tôi có bị mất dữ liệu khi cập nhật phần mềm không?

  Thông tin / Giải pháp

  Trong hầu hết các trường hợp, bản cập nhật phần mềm không xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khỏi thiết bị Xperia™ của bạn.

  Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị bạn sao lưu ảnh, video và nội dung cá nhân khác vào một bộ nhớ không phải bộ nhớ trong, ví dụ: tùy chọn sao lưu trực tuyến giúp lưu dữ liệu của bạn vào máy chủ trực tuyến (đám mây). Cách làm: 

  Android 10 hoặc 11: Cài đặt > Hệ thống >  Sao lưu 

  Android 9 : Cài đặt > Hệ thống > (Nâng cao) > Sao lưu 

  Android™ 8.x : Cài đặt > Hệ thống > Sao lưu

  Phiên bản Android™ thấp hơn : Cài đặt > Sao lưu và đặt lại