ID bài viết : SX278934 / Sửa lần cuối : 26/09/2023In

Tôi có thể tìm trình điều khiển USB cho thiết bị Xperia ở đâu?

  Thông tin / Giải pháp

  Windows® 10

  Để tải xuống và cài đặt trình điều khiển Xperia

  1. Máy tính: Tải xuống gói trình điều khiển phù hợp tại đây. Ghi lại tên thư mục của gói và nơi bạn giải nén tập tin.
  2. Mở Device Manager (Trình quản lý thiết bị). Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào Start (Bắt đầu), sau đó nhập tên device manager (trình quản lý thiết bị). Tiếp theo, nhấp vào Device Manager (Trình quản lý thiết bị).
  3. Trong Device Manager (Trình quản lý thiết bị), hãy nhấp vào tên máy tính của bạn ở đầu danh sách thiết bị, sau đó nhấp vào [Action ]->[Device & Printer] ([Hành động]->[Thiết bị & Máy in]), sau đó một cửa sổ khác sẽ mở ra.
  4. Trong Device & Printer (Thiết bị & Máy in), nhấp vào [Add device] ([Thêm thiết bị]).
  5. Chọn tùy chọn Install the hardware that I manually select from a list (Cài đặt phần cứng mà tôi chọn thủ công từ danh sách) rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).
  6. Chọn Show All Devices (Hiển thị tất cả thiết bị) và nhấp vào Next (Tiếp theo).
  7. Nhấp vào Have Disk... (Có đĩa...).
  8. Trong hộp thoại Install From Disk (Cài đặt từ đĩa), nhấp vào Browse (Duyệt) rồi tìm (xem lại ghi chú của bạn từ bước 1) và chọn tập tin trình điều khiển kết thúc bằng đuôi adb (được viết dưới dạng xxxxxadb, trong đó xxxxxx là tên tập tin duy nhất). Nhấp vào Open (Mở).
  9. Trong hộp thoại Install From Disk (Cài đặt từ đĩa), nhấp vào OK.
  10. Chọn tập tin Sony xxxxxx ADB Interface Driver (Trình điều khiển giao diện ADB xxxxxx của Sony), sau đó nhấp vào Next (Tiếp theo) hai lần. Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.

  Lưu ý: Cài đặt trình điều khiển trên Máy tính có thể yêu cầu quyền quản trị viên.

  1. Nhấp vào Finish (Kết thúc) rồi khởi động lại máy tính.