ID bài viết : 00272523 / Sửa lần cuối : 06/12/2021In

Làm thế nào để lấy dữ liệu được mã hóa từ thẻ SD sau khi điện thoại bị hỏng?

    Thông tin

    Khi mã hóa dữ liệu trên thẻ SD trong menu bảo mật của điện thoại, "khóa" dùng để mã hóa sẽ được lưu trong điện thoại.

    Do đó, vì lý do bảo mật, không thể truy xuất dữ liệu trong thẻ SD nếu điện thoại bị lỗi và không thể sử dụng được hoặc nếu khóa đlưu trữ trong điện thoại không thể giải mã được, chẳng hạn như khi khôi phục cài đặt gốc được thực hiện.