ID bài viết : SX355934 / Sửa lần cuối : 22/04/2015In

Tại sao tôi không thể đổi sang một kiểu khóa màn hình khác?

    Nếu bạn đã thiết lập một tài khoản Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) trên thiết bị Xperia™ của mình, cài đặt bảo mật của EAS có thể hạn chế kiểu khóa màn hình duy nhất ở dạng dùng mã PIN hoặc mật khẩu. Điều này xảy ra khi người quản trị mạng của bạn chỉ định một kiểu khóa màn hình cụ thể cho tất cả các tài khoản EAS vì lý do bảo mật doanh nghiệp.

    Hãy liên hệ với người quản trị mạng của công ty hoặc tổ chức của bạn để xem thử các chính sách bảo mật mạng nào được thực hiện cho các thiết bị di động.