ID bài viết : 00256366 / Sửa lần cuối : 18/01/2021

Làm thế nào để tắt tính năng bảo vệ thiết bị?

  Thông tin / Giải pháp

  Xóa (các) tài khoản Google của bạn khỏi thiết bị để tắt tính năng bảo vệ thiết bị.

  Cách xóa tài khoản Google

  Android 9.0 hoặc 10 hoặc 11

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Tài khoản.
  2. Nhấn vào tài khoản Google.
  3. Nhấn XÓA TÀI KHOẢN > XÓA TÀI KHOẢN.
  4. Nếu đây là tài khoản Google duy nhất trên điện thoại, bạn sẽ cần nhập kiểu mở khóa, mã PIN mở khóa hoặc mật khẩu mở khóa của điện thoại vì lý do bảo mật.
  5. Lặp lại các bước này cho các tài khoản bổ sung.

  Android 8.x

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Người dùng và tài khoản.
  2. Nhấn vào tài khoản Google.
  3. Nhấn XÓA TÀI KHOẢN > XÓA TÀI KHOẢN.
  4. Nếu đây là tài khoản Google duy nhất trên thiết bị, bạn sẽ cần nhập kiểu mở khóa, mã PIN mở khóa hoặc mật khẩu mở khóa của thiết bị vì lý do bảo mật.
  5. Lặp lại các bước này cho các tài khoản bổ sung.

  Android 6.0 hoặc 7.x

  1. Tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > Accounts & sync (Tài khoản & đồng bộ).
  2. Nhấn vào tài khoản Google.
  3. Nhấn XÓA TÀI KHOẢN XÓA TÀI KHOẢN.
  4. Nếu đây là tài khoản Google duy nhất trên thiết bị, bạn sẽ cần nhập kiểu mở khóa, mã PIN mở khóa hoặc mật khẩu mở khóa của thiết bị vì lý do bảo mật.
  5. Lặp lại các bước này cho các tài khoản bổ sung.