ID bài viết : SX278934 / Sửa lần cuối : 24/08/2021

Tôi có thể tìm trình điều khiển USB cho thiết bị Xperia ở đâu?

  Windows® 7 hoặc Windows® 10

  Để tải xuống và cài đặt trình điều khiển Xperia

  1. Máy tính: Tải xuống gói trình điểu khiển phù hợp tại https://developer.sony.com/develop/drivers/. Ghi lại tên thư mục của gói và nơi bạn giải nén tập tin.
  2. Mở Device Manager (Trình quản lý thiết bị). Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào Start (Bắt đầu), sau đó nhập tên device manager (trình quản lý thiết bị). Tiếp theo, nhấp vào Device Manager (Trình quản lý thiết bị).
  3. Trong Device Manager (Trình quản lý thiết bị), nhấp chuột phải vào tên máy tính ở phía trên cùng của danh sách, rồi nhấp vào Add legacy hardware (Thêm phần cứng cũ).
  4. Trong hội thoại Welcome to the Add Hardware Wizard (Chào mừng đến với Trình hướng dẫn thêm phần cứng), nhấp vào Next (Tiếp theo).
  5. Chọn mục Install the hardware that I manually select from a list (Cài đặt phần cứng chọn thủ công từ danh sách) rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).
  6. Chọn Show All Devices (Hiển thị tất cả thiết bị) và nhấp vào Next (Tiếp theo).
  7. Nhấp vào Have Disk... (Có đĩa...).
  8. Trong hội thoại Install From Disk (Cài đặt từ đĩa), nhấp vào Browse (Duyệt) rồi tìm (xem lại ghi chú của bạn từ bước 1) và chọn tập tin trình điều khiển kết thúc bằng đuôi adb (được viết dưới dạng xxxxxadb, trong đó xxxxxx là tên tập tin duy nhất). Nhấp vào Open (Mở).
  9. Trong hội thoại Install From Disk (Cài đặt từ đĩa), nhấp vào OK.
  10. Chọn tập tin Sony xxxxxx ADB Interface Driver (Trình điều khiển giao diện ADB xxxxxx của Sony), sau đó nhấp Next (Tiếp theo) hai lần. Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.
  11. Nhấp vào Finish (Kết thúc) rồi khởi động lại máy tính.