ID bài viết : SX176634 / Sửa lần cuối : 12/02/2021

Tôi nhận được thông báo lỗi sau đây: "SIM chưa được cấp"

    Thông báo SIM chưa được cấp chỉ báo rằng thẻ SIM đó đã bị hủy kích hoạt bởi nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

    Cách kích hoạt thẻ SIM của bạn

    • Liên hệ nhà khai thác mạng của bạn để kích hoạt thẻ SIM hoặc được thay thế thẻ dành cho thiết bị Xperia™ của bạn.