ID bài viết : 00285941 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Hướng dẫn tổng thể về Danh bạ Xperia

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm thế nào để thêm liên hệ?

  Làm cách nào để xem danh bạ trên SIM trong điện thoại?

  Làm thế nào để xóa tất cả liên hệ khỏi thiết bị Xperia?

  Làm thế nào để gửi danh bạ bằng tin nhắn văn bản (SMS)?

  Làm thế nào để đánh dấu chọn hoặc bỏ đánh dấu một liên hệ làm liên hệ yêu thích / liên hệ quay số nhanh?

  Làm thế nào để chặn các cuộc gọi cụ thể? Làm thế nào để hạn chế thiết bị của tôi gọi hoặc nhận một số loại cuộc gọi / số nhất định?

  Làm thế nào để tìm kiếm liên hệ trong ứng dụng Điện thoại?

  Làm thế nào để thêm ảnh chụp vào một liên hệ?

  Làm thế nào để tạo, thêm hoặc xóa một nhóm liên hệ?

  Làm thế nào để tìm và chỉnh sửa thông tin liên hệ cá nhân của tôi trong ứng dụng Danh bạ?