ID bài viết : 00126723 / Sửa lần cuối : 14/06/2017

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho máy quay phim.

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho máy quay phim.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm đã được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn liệt kê trên trang này theo các điều kiện sau. Đối với các sản phẩm được phát hành vào tháng 8 năm 2015 hoặc muộn hơn, hãy tham khảo sách hướng dẫn hoặc kiểm tra trang web của Sony, vv...

Kiểm tra môi trường hoạt động:

  • Thao tác đã được kiểm tra trong chế độ desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp từ phiên bản Windows 8.1cài đặt sẵn
  •  Hoạt động không được đảm bảo đối với tất cả các máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra


Máy quay phim Handycam 4K

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
FDR-AX1
FDR-AX1E
FDR-AX30 *1
FDR-AX33 *1
FDR-AX100 *1
FDR-AX100E *1
FDR-AXP33 *1
FDR-AXP35 *1
HDR-CX900 *1
HDR-CX900E *1

*1 Nếu bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB khi kết nối USB được cài đặt sang Auto, kết nối có thể được thực hiện ở chế độ Mass Storage. Để kết nối máy ảnh và máy tính ở chế độ MTP/PTP, hãy thay đổi thiết lập kết nối USB của máy ảnh sang MTP hoặc PTP trước khi kết nối với máy tính.


Máy quay Handycam Độ phân giải cao

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
GV-HD700
GV-HD700E
HDR-AX2000
HDR-AX2000E
HDR-CX6EK
HDR-CX7
HDR-CX7E
HDR-CX7EK
HDR-CX7K
HDR-CX11E
HDR-CX12
HDR-CX12E
HDR-CX100
HDR-CX100E
HDR-CX105E
HDR-CX106E
HDR-CX110
HDR-CX110E
HDR-CX115E
HDR-CX116E
HDR-CX130 *1
HDR-CX130E *1
HDR-CX150
HDR-CX150E
HDR-CX155E
HDR-CX160 *1
HDR-CX160E *1
HDR-CX180E *1
HDR-CX190 *1
HDR-CX190E *1
HDR-CX200 *1
HDR-CX200E *1
HDR-CX210 *1
HDR-CX210E *1
HDR-CX220 *1
HDR-CX220E *1
HDR-CX230 *1
HDR-CX230E *1
HDR-CX240 *1
HDR-CX240E *1
HDR-CX250 *1
HDR-CX250E *1
HDR-CX260E *1
HDR-CX260V *1
HDR-CX260VE *1
HDR-CX270E *1
HDR-CX280 *1
HDR-CX280E *1
HDR-CX290 *1
HDR-CX290E *1
HDR-CX300
HDR-CX300E
HDR-CX305E
HDR-CX320 *1
HDR-CX320E *1
HDR-CX330 *1
HDR-CX330E *1
HDR-CX350
HDR-CX350E
HDR-CX350V
HDR-CX350VE
HDR-CX360 *1
HDR-CX360E *1
HDR-CX360V *1
HDR-CX360VE *1
HDR-CX370
HDR-CX370E
HDR-CX380 *1
HDR-CX380E *1
HDR-CX390E *1
HDR-CX400E *1
HDR-CX405 *1
HDR-CX410VE *1
HDR-CX430V *1
HDR-CX430VE *1
HDR-CX440 *1
HDR-CX500
HDR-CX500E
HDR-CX500V
HDR-CX500VE
HDR-CX505VE
HDR-CX510E *1
HDR-CX520
HDR-CX520E
HDR-CX520V
HDR-CX520VE
HDR-CX530E *1
HDR-CX550
HDR-CX550E
HDR-CX550V
HDR-CX550VE
HDR-CX560 *1
HDR-CX560E *1
HDR-CX560V *1
HDR-CX560VE *1
HDR-CX570E *1
HDR-CX580E *1
HDR-CX580V *1
HDR-CX580VE *1
HDR-CX610E *1
HDR-CX620 *1
HDR-CX690E *1
HDR-CX700 *1
HDR-CX700E *1
HDR-CX700V *1
HDR-CX700VE *1
HDR-CX730E *1
HDR-CX740E *1
HDR-CX740VE *1
HDR-CX760E *1
HDR-CX760V *1
HDR-CX760VE *1
HDR-FX1000
HDR-FX1000E
HDR-GW55VE *1
HDR-GW66E *1
HDR-GW66V *1
HDR-GW66VE *1
HDR-GW77 *1
HDR-GW77E *1
HDR-GW77V *1
HDR-GW77VE *1
HDR-GWP88 *1
HDR-GWP88E *1
HDR-GWP88V *1
HDR-GWP88VE *1
HDR-HC5
HDR-HC5E
HDR-HC7
HDR-HC7E
HDR-HC9
HDR-HC9E
HDR-PJ10 *1
HDR-PJ10E *1
HDR-PJ30 *1
HDR-PJ30E *1
HDR-PJ30V *1
HDR-PJ30VE *1
HDR-PJ50 *1
HDR-PJ50E *1
HDR-PJ50V *1
HDR-PJ50VE *1
HDR-PJ200 *1
HDR-PJ200E *1
HDR-PJ210 *1
HDR-PJ220 *1
HDR-PJ220E *1
HDR-PJ230 *1
HDR-PJ230E *1
HDR-PJ240 *1
HDR-PJ240E *1
HDR-PJ260 *1
HDR-PJ260E *1
HDR-PJ260V *1
HDR-PJ260VE *1
HDR-PJ270 *1
HDR-PJ270E *1
HDR-PJ275 *1
HDR-PJ320E *1
HDR-PJ330E *1
HDR-PJ340 *1
HDR-PJ340E *1
HDR-PJ350 *1
HDR-PJ350E *1
HDR-PJ380 *1
HDR-PJ380E *1
HDR-PJ390E *1
HDR-PJ410 *1
HDR-PJ420E *1
HDR-PJ420VE *1
HDR-PJ430 *1
HDR-PJ430E *1
HDR-PJ430V *1
HDR-PJ430VE *1
HDR-PJ440 *1
HDR-PJ510E *1
HDR-PJ530E *1
HDR-PJ540 *1
HDR-PJ540E *1
HDR-PJ580 *1
HDR-PJ580E *1
HDR-PJ580V *1
HDR-PJ580VE *1
HDR-PJ600 *1
HDR-PJ600E *1
HDR-PJ600V *1
HDR-PJ600VE *1
HDR-PJ610E *1
HDR-PJ620 *1
HDR-PJ650E *1
HDR-PJ650V *1
HDR-PJ650VE *1
HDR-PJ660 *1
HDR-PJ660E *1
HDR-PJ660V *1
HDR-PJ660VE *1
HDR-PJ670 *1
HDR-PJ710 *1
HDR-PJ710V *1
HDR-PJ710VE *1
HDR-PJ720E *1
HDR-PJ740VE *1
HDR-PJ760 *1
HDR-PJ760E *1
HDR-PJ760V *1
HDR-PJ760VE *1
HDR-PJ780E *1
HDR-PJ780VE *1
HDR-PJ790 *1
HDR-PJ790E *1
HDR-PJ790V *1
HDR-PJ790VE *1
HDR-PJ810 *1
HDR-PJ810E *1
HDR-PJ820 *1
HDR-PJ820E *1
HDR-SR5
HDR-SR5C
HDR-SR5E
HDR-SR7
HDR-SR7E
HDR-SR8
HDR-SR8E
HDR-SR10
HDR-SR10D
HDR-SR10E
HDR-SR11
HDR-SR11E
HDR-SR12
HDR-SR12E
HDR-TD10 *1
HDR-TD10E *1
HDR-TD20 *1
HDR-TD20E *1
HDR-TD20V *1
HDR-TD20VE *1
HDR-TD30 *1
HDR-TD30E *1
HDR-TD30V *1
HDR-TD30VE *1
HDR-TG1
HDR-TG1E
HDR-TG3E
HDR-TG5
HDR-TG5E
HDR-TG5V
HDR-TG5VE
HDR-TG7VE
HDR-UX3E
HDR-UX5
HDR-UX5E
HDR-UX7
HDR-UX7E
HDR-UX9E
HDR-UX10
HDR-UX10E
HDR-UX19E
HDR-UX20
HDR-UX20E
HDR-XR100
HDR-XR100E
HDR-XR101
HDR-XR105E
HDR-XR106E
HDR-XR150
HDR-XR150E
HDR-XR155E
HDR-XR160 *1
HDR-XR160E *1
HDR-XR200
HDR-XR200E
HDR-XR200V
HDR-XR200VE
HDR-XR260E *1
HDR-XR260V *1
HDR-XR260VE *1
HDR-XR350
HDR-XR350E
HDR-XR350V
HDR-XR350VE
HDR-XR500
HDR-XR500E
HDR-XR500V
HDR-XR500VE
HDR-XR520
HDR-XR520E
HDR-XR520V
HDR-XR520VE
HDR-XR550
HDR-XR550E
HDR-XR550V
HDR-XR550VE

*1 Nếu bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB khi kết nối USB được cài đặt sang Auto, kết nối có thể được thực hiện ở chế độ Mass Storage. Để kết nối máy ảnh và máy tính ở chế độ MTP/PTP, hãy thay đổi thiết lập kết nối USB của máy ảnh sang MTP hoặc PTP trước khi kết nối với máy tính


Máy quay Handycam Độ phân giải tiêu chuẩn

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
DCR-DVD106E
DCR-DVD108
DCR-DVD108E
DCR-DVD109E
DCR-DVD110E
DCR-DVD115E
DCR-DVD150E
DCR-DVD306E
DCR-DVD308
DCR-DVD308E
DCR-DVD310E
DCR-DVD406E
DCR-DVD408
DCR-DVD408E
DCR-DVD410E
DCR-DVD450E
DCR-DVD506E
DCR-DVD508
DCR-DVD508E
DCR-DVD510E
DCR-DVD608
DCR-DVD608E
DCR-DVD610
DCR-DVD610E
DCR-DVD650
DCR-DVD650E
DCR-DVD708
DCR-DVD708E
DCR-DVD710
DCR-DVD710E
DCR-DVD808
DCR-DVD808E
DCR-DVD810
DCR-DVD810E
DCR-DVD850
DCR-DVD850E
DCR-DVD908
DCR-DVD908E
DCR-DVD910
DCR-DVD910E
DCR-HC47E
DCR-HC48
DCR-HC48E
DCR-HC62
DCR-HC62E
DCR-PJ5
DCR-PJ5E
DCR-PJ6
DCR-PJ6E
DCR-SD1000E
DCR-SR15E
DCR-SR20
DCR-SR20E
DCR-SR21
DCR-SR21E
DCR-SR32E
DCR-SR33E
DCR-SR35E
DCR-SR36E
DCR-SR37E
DCR-SR38E
DCR-SR42
DCR-SR42E
DCR-SR45
DCR-SR45E
DCR-SR46
DCR-SR46E
DCR-SR47
DCR-SR47E
DCR-SR48
DCR-SR48E
DCR-SR52E
DCR-SR55E
DCR-SR57E
DCR-SR58E
DCR-SR62
DCR-SR62E
DCR-SR65
DCR-SR65E
DCR-SR67
DCR-SR67E
DCR-SR68
DCR-SR68E
DCR-SR72E
DCR-SR75E
DCR-SR77E
DCR-SR78E
DCR-SR82
DCR-SR82E
DCR-SR85
DCR-SR85E
DCR-SR87
DCR-SR87E
DCR-SR88
DCR-SR88E
DCR-SR190E
DCR-SR200
DCR-SR200E
DCR-SR210E
DCR-SR220
DCR-SR220D
DCR-SR220E
DCR-SR290E
DCR-SR300
DCR-SR300E
DCR-SX15E
DCR-SX20
DCR-SX20E
DCR-SX20EK
DCR-SX20K
DCR-SX21
DCR-SX21E
DCR-SX22
DCR-SX22E
DCR-SX30E
DCR-SX31E
DCR-SX33E
DCR-SX34E
DCR-SX40
DCR-SX40E
DCR-SX41
DCR-SX41E
DCR-SX43
DCR-SX43E
DCR-SX44
DCR-SX44E
DCR-SX45
DCR-SX45E
DCR-SX50E
DCR-SX53E
DCR-SX60
DCR-SX60E
DCR-SX63
DCR-SX63E
DCR-SX65
DCR-SX65E
DCR-SX73E
DCR-SX83
DCR-SX83E
DCR-SX85
DCR-SX85E

Máy quay Action Cam
Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
FDR-X1000V
HDR-AS10
HDR-AS15
HDR-AS20
HDR-AS30V
HDR-AS100V
HDR-AS200V
HDR-AZ1

Phụ kiện của máy quay Action Cam
Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
RM-LVR1
RM-LVR2
RM-LVR2V

Máy ghi Music Video Recorders
Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
HDR-MV1

Máy quay phim Thay đổi ống kính rời
Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
NEX-VG10
NEX-VG10E
NEX-VG20
NEX-VG20E
NEX-VG20H
NEX-VG20EH
NEX-VG30 *1
NEX-VG30E *1
NEX-VG30H *1
NEX-VG30EH *1
NEX-VG900 *1
NEX-VG900E *1
NEX-VG900EH *1

*1 Nếu bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB khi kết nối USB được cài đặt sang Auto, kết nối có thể được thực hiện ở chế độ Mass Storage. Để kết nối máy ảnh và máy tính ở chế độ MTP/PTP, hãy thay đổi thiết lập kết nối USB của máy ảnh sang MTP hoặc PTP trước khi kết nối với máy tính.


Ống nhòm ghi hình kỹ thuật số (Digital Recording Binoculars)

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
DEV-3 *1
DEV-5 *1
DEV-30
DEV-50
DEV-50V

*1 Nếu bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB khi kết nối USB được cài đặt sang Auto, kết nối có thể được thực hiện ở chế độ Mass Storage. Để kết nối máy ảnh và máy tính ở chế độ MTP/PTP, hãy thay đổi thiết lập kết nối USB của máy ảnh sang MTP hoặc PTP trước khi kết nối với máy tính.


Net Sharing Cam

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
NSC-GC1
NSC-GC3