ID bài viết : 00161012 / Sửa lần cuối : 02/12/2022In

Sẽ mất nhiều thời gian để nhập ảnh hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu trong Playmemories Home.

    Việc nhập ảnh yêu cầu phải cập nhật cơ sở dữ liệu, có thể mất nhiều thời gian tùy theo lượng dữ liệu.
    Nếu việc cập nhật mất quá nhiều thời gian, hãy tham khảo trang web sau đây.

    Mất nhiều thời gian để nhập ảnh hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu.