ID bài viết : 00261378 / Sửa lần cuối : 18/05/2021In

Danh sách máy ảnh được hỗ trợ của Imaging Edge Mobile

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Để biết danh sách các máy ảnh được hỗ trợ, các tính năng và giới hạn hoặc hạn chế của nó với Ứng dụng Imaging Edge Mobile, vui lòng tham khảo liên kết bên dưới:

    https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/pmm/products.php?area=gb⟨=en&cs_ref=slct_lang