ID bài viết : 00090940 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Không thể chuyển hình ảnh từ máy ảnh Sony trong PlayMemories Home.

  Nếu bạn không thể chuyển ảnh từ máy ảnh Sony ở chế độ PlayMemories Home, hãy kiểm tra như sau.

  1. Kiểm tra xem máy tính có nhận dạng máy ảnh Sony hay không.

  2. Cài đặt phiên bản PlayMemories Home mới nhất .

  3. Hãy tiến hành xác minh thiết bị để thêm các chức năng của camera vào PlayMemories Home.


   Định dạng tập tin

   Xác minh thiết bị
   XAVC S
   AVCHD
   MPEG-2
   Bắt buộc
   Ảnh tĩnh
   MPEG-4
   Không bắt buộc
   1. Đảm bảo kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB đi kèm sau khi bật máy ảnh Sony.

   2. Nhấp vào YES (CÓ) khi thông báo sau đây hiển thị. Nếu bạn không nhấp vào YES (CÓ), chế độ sử dụng USB sẽ được đặt thành MTP, cài đặt này sẽ tắt chức năng nhập ảnh và video của phần mềm PlayMemories Home.

    Ảnh

   3. Khi phần mềm PlayMemories Home nhận dạng được máy ảnh, hộp thoại "Thank you for purchasing (model name)" (Cảm ơn bạn đã mua (tên mẫu máy)) sẽ hiển thị. Nhấp vào OK để đóng hộp thoại. Nếu bạn không nhấp vào OK, quá trình xác minh thiết bị sẽ không hoàn tất.


  4. Trong khi khởi chạy PlayMemories Home, hãy kiểm tra và đảm bảo kết nối USB giữa máy ảnh và máy tính.

  5. Đảm bảo rằng các hình ảnh được lưu trữ trong bộ nhớ của máy ảnh hoặc trong thẻ nhớ lắp vào máy ảnh được ghi bằng chính máy ảnh đó.

   LƯU Ý: Một số ảnh hoặc video được lưu trữ trong bộ nhớ của máy ảnh hoặc trong thẻ nhớ lắp vào máy ảnh có thể không được nhận dạng nếu thiết bị khác đã ghi chúng.

  6. Thay đổi USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB) và USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) trên camera.
   Sau khi ngắt kết nối máy ảnh khỏi máy tính, hãy đặt USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB) thành Mass Storage (Bộ lưu trữ) và USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) thành Single (Đơn). Kết nối lại máy ảnh với máy tính và làm theo Bước 3 để xem có thể xác minh được thiết bị hay không.
   Sau đây là ví dụ về quy trình thao tác.

   LƯU Ý: Tùy theo camera, thao tác có thể khác nhau hoặc mục cài đặt có thể không tồn tại. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng camera.

   • Handycam

    • Chọn MENU - Setup (Thiết lập) - Ảnh(Connection) (Kết nối). Đặt USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB) thành Mass Storage (Bộ lưu trữ).
    • Chọn MENU - Setup (Thiết lập) - Ảnh(Connection) (Kết nối) theo thứ tự đó. Đặt USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) thành Single (Đơn).
   • Cyber-shot

    • Chọn MENU - Ảnh(Setup ) (Thiết lập) theo thứ tự đó. Đặt USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB) thành Mass Storage (Bộ lưu trữ).
    • Chọn MENU - Ảnh(Setup ) (Thiết lập) theo thứ tự đó. Đặt USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) thành Single (Đơn).
   • α (Alpha)

    • Chọn MENU - Setup (Thiết lập) theo thứ tự đó. Đặt USB Connection (Kết nối USB) thành Mass Storage (Bộ lưu trữ).
    • LƯU Ý: Không có USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN).
  7. Kết nối lại camera và máy tính bằng cáp USB.

   Máy tính không thể nhận dạng đúng camera nếu sử dụng cổng USB 3.0. Nếu máy tính của bạn có cả cổng USB 3.0 và USB 2.0, hãy kết nối với cổng USB 2.0 và xem camera có được nhận dạng hay không.

   Nếu máy tính không có cổng USB 2.0, hãy thử kết nối cáp USB với cổng USB khác trên máy tính. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kết nối cáp USB với tất cả các cổng USB trên máy tính và làm theo Bước 3 để kiểm tra xem có xác minh được thiết bị hay không.
   Để biết chi tiết về các cổng USB có trên máy tính, hãy xem hướng dẫn sử dụng dành cho máy tính hoặc hỏi nhà sản xuất.

  8. Khởi động lại máy tính.

   Có thể không xác minh được thiết bị do một tiến trình không ổn định trên máy tính.

   1. Hãy ngắt kết nối cáp USB khỏi máy tính và khởi động lại máy tính.
   2. Tắt camera.
   3. Sau khi máy tính khởi động lại, hãy bật camera và kết nối với máy tính. Sau đó, hãy làm theo Bước 3 để xem có xác minh được thiết bị hay không.
  9. Chạy PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home).
   Có thể có sự cố với PlayMemories Home. Chạy PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home) để khôi phục chương trình về cài đặt ban đầu (cài đặt ngay sau khi lắp đặt). Sau đó, hãy làm theo Bước 3 để xem có xác minh được thiết bị hay không.
   Hãy làm theo các bước dưới đây để khởi chạy PlayMemories Home.

  10. Gỡ cài đặt PlayMemories Home rồi cài đặt lại.
   PlayMemories Home có thể không hoạt động bình thường. Gỡ cài đặt PlayMemories Home rồi cài đặt phiên bản mới nhất của PlayMemories Home.
   Để biết chi tiết về các thao tác, hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp có liên quan sau đây.