ID bài viết : 00225505 / Sửa lần cuối : 24/03/2019In

Cách bảo vệ tài khoản người dùng cục bộ bằng mật khẩu.

  Làm theo các bước sau đây để bảo vệ tài khoản người dùng cục bộ bằng mật khẩu.

  CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Nếu bạn dùng tài khoản quản trị viên để thay đổi mật khẩu cho một tài khoản khác thì mọi tập tin hoặc email được mã hóa cho tài khoản khác đó sẽ còn được gửi tới người đang dùng tài khoản đó nữa.

  1. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) rồi nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).
  2. Trong cửa sổ Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào User Accounts and Family Safety (Tài khoản người dùng và An toàn gia đình).
  3. Trong cửa sổ User Accounts and Family Safety (Tài khoản người dùng và An toàn gia đình), nhấp vào User Accounts (Tài khoản người dùng).
  4. Trong cửa sổ User Accounts (Tài khoản người dùng), nhấp vào Manage another account (Quản lý tài khoản khác).

   LƯU Ý: Nếu được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc lời nhắc User Account Control (Quản lý tài khoản người dùng) hiển thị, hãy nhập mật khẩu thích hợp, nhấp Continue (Tiếp tục) hoặc Yes (Đồng ý).

  5. Trong cửa sổ Manage Accounts (Quản lý tài khoản), nhấp vào tài khoản mà bạn muốn thay đổi.
  6. Trong cửa sổ Change an Account (Thay đổi tài khoản), nhấp Create a Password (Tạo mật khẩu).

   LƯU Ý: Không thể thay đổi loại tài khoản Guest (Khách).

  7. Trong cửa sổ Create Password (Tạo mật khẩu), nhập mật khẩu mong muốn vào trường văn bản New password (Mật khẩu mới).
  8. Trong trường văn bản Confirm new password (Xác nhận mật khẩu mới), nhập lại mật khẩu ở trên.

   LƯU Ý: Phải nhập cùng một mật khẩu cho cả hai lần.

  9. Trong trường văn bản Type a password hint (Nhập gợi ý mật khẩu), hãy nhập một từ khóa hoặc một cụm từ khóa giúp người dùng tài khoản ghi nhớ mật khẩu.
  10. Nhấp vào nút Create password (Tạo tài khoản).
  11. Trong cửa sổ Change an Account (Thay đổi tài khoản), nhấp vào dấu X ở góc trên bên phải để đóng cửa sổ.