ID bài viết : 00147605 / Sửa lần cuối : 09/06/2020

Hình ảnh và âm thanh phát lại không mượt.

Hình ảnh và âm thanh phát lại không mượt.

    Nếu phim đã ghi lại trong chế độ PS được trộn lẫn, hình ảnh và âm thanh có thể bị gián đoạn ở đầu hoặc ở cuối khi phát lại. Đây là hoạt động bình thường.