ID bài viết : 00090063 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

60i(50i) và 60p(50p) được ghi với định dạng AVCHD 60i/60p (50i/50p) viết tắt cho cái gì?

  Đối với NTSC

  AVCHD là một tiến trình ghi 60 khung hình trong một giây sử dụng hệ thống quét xen kẽ (interlace scanning system) trong khi 60p ghi 60 khung hình mỗi giây sử dụng hệ thống quét tiên tiến (progressive scanning system). Khi AVCHD 28M (PS) được cài đặt, phim được ghi trong 60p. Mặt khác, phim cũng có thể được ghi ở 60i 

  Hệ thống quét xen kẽ hiển thị số chẵn và số lẻ trong dòng quét xen kẽ nhau. Hệ thống quét tiên tiến hiển thị số chẵn và số lẻ dòng quét trong toàn bộ khung hình video cùng một lúc, do đó nó tăng gấp đôi thông tin trên cùng một thời gian so với hệ thống quét xen kẽ

  Đối với PAL:

  AVCHD là một tiến trình ghi 50 khung hình trong một giây sử dụng hệ thống quét xen kẽ (interlace scanning system) trong khi 50p ghi 50 khung hình mỗi giây sử dụng hệ thống quét tiên tiến(progressive scanning system). Khi AVCHD 28M (PS) được cài đặt, phim được ghi trong 50p. Mặt khác, phim cũng có thể được ghi ở 50i

  Hệ thống quét xen kẽ hiển thị số chẵn và số lẻ trong dòng quét xen kẽ nhau. Hệ thống quét tiên tiến hiển thị số chẵn và số lẻ dòng quét trong toàn bộ khung hình video cùng một lúc, do đó nó tăng gấp đôi thông tin trên cùng một thời gian so với hệ thống quét xen kẽ

  Image
  [1] Hệ thống quét xen kẽ
  [2] Hệ thống quét tiên tiến