ID bài viết : 00255198 / Sửa lần cuối : 14/12/2020

Tôi có thể cập nhật máy ảnh bằng macOS Big Sur (11.0) và Apple Silicon không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Chúng tôi nhận thấy rằng bạn không thể cập nhật máy ảnh của bạn bằng macOS Big Sur (11.0) và Apple Silicon. Chúng tôi đã biết và hiện đang tiến hành điều tra sự cố này.
    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết khi có giải pháp.