ID bài viết : 00263285 / Sửa lần cuối : 07/11/2022In

Danh sách máy ảnh không thể sử dụng để cập nhật ống kính

  (kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2022)

  Ống kính để cập nhật Máy ảnh không thể được sử dụng để cập nhật
  SEL24F14GM
  SEL24105G
  SEL70200GM2
  SEL100400GM
  SEL200600G
  NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, PXW-FS7
  SEL50F12GM
  SEL70200GM
  NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, ZV-E10, PXW-FS7
  SEL135F18GM NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, ZV-E10, ILME-FX6, ILME-FX3, ILME-FX30, PXW-FS7
  SEL1635GM
  SEL1635Z
  SELP18105G
  SELP18110G
  SEL2470GM
  SEL2470Z
  SEL24240
  SEL2870
  SEL35F28Z
  SEL50F14Z
  SEL50F18F
  SEL70200G
  SEL85F14GM
  LA-EA3
  NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, ZV-E10, ILME-FX6, ILME-FX3, ILME-FX30, PXW-FS7, PXW-FX9
  SEL1855
  SEL18200
  SEL24F18Z
  SEL30M35
  SEL35F14Z
  SEL50F18
  SEL55F18Z
  SEL55210
  NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, ZV-E10, ILME-FX6, ILME-FX3, ILME-FX30, PXW-FS7, PXW-FS5, PXW-FX9