ID bài viết : 00197857 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Cách truyền ảnh sang máy tính bằng Giao thức truyền ảnh (PTP).

  Thực hiện theo các bước sau để truyền ảnh sang máy tính bằng Giao thức truyền ảnh (PTP).

  QUAN TRỌNG: Bạn phải thực hiện quy trình này trong khi đăng nhập với tư cách Quản trị viên hoặc đăng nhập vào tài khoản có quyền Quản trị viên.

  LƯU Ý: Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  1. Bật máy tính.
  2. Bật máy ảnh.
  3. Gắn thẻ nhớ có chứa ảnh vào máy ảnh.
  4. Đặt cài đặt USB Connection (Kết nối USB) hoặc Transfer mode (Chế độ truyền) trong menu máy ảnh là PTP.
  5. Sử dụng cáp USB đi kèm với máy ảnh để kết nối máy ảnh với máy tính.

   QUAN TRỌNG: Kết nối qua USB hub hoặc thiết bị USB khác, chẳng hạn như máy in hoặc bàn phím, không được hỗ trợ và không được đảm bảo. Bạn nên kết nối trực tiếp máy ảnh với cổng USB trên máy tính.

  6. Trong cửa sổ Scanner and Camera Wizard (Trình hướng dẫn máy quét và máy ảnh), nhấp vào nút Next (Kế tiếp).
  7. Bên dưới Choose Pictures to Copy (Chọn ảnh để sao chép), thực hiện một trong các thao tác sau:
   • Nhấp để chọn từng ảnh mà bạn muốn sao chép.
   • Nhấp vào Select All (Chọn tất cả) để chọn tất cả ảnh để sao chép.

   LƯU Ý: Ảnh đã chọn sẽ được đánh dấu bằng dấu kiểm màu xanh lục.

  8. Nhấp vào nút Next (Kế tiếp).
  9. Bên dưới Picture Name and Destination (Tên ảnh và điểm đến), trong trường Type a name for this group of pictures (Nhập tên cho nhóm ảnh này), hãy nhập tên cho thư mục mà bạn sẽ lưu ảnh.
  10. Bên cạnh trường Choose a place to save this group of pictures (Chọn địa điểm để lưu nhóm ảnh này), hãy nhấp vào nút Browse (Duyệt).
  11. Trong cửa sổ Browse for Folder (Duyệt tìm thư mục), hãy nhấp vào vị trí trên máy tính mà bạn muốn lưu ảnh.
  12. Nhấp vào nút OK.
  13. Trong cửa sổ Scanner and Camera Wizard (Trình hướng dẫn máy quét và máy ảnh), nhấp vào nút Next (Kế tiếp).

   LƯU Ý: Ảnh được sao chép vào máy tính.

  14. Sau khi quá trình truyền hoàn tất, bên dưới Other Options (Tùy chọn khác), nhấp vào để chọn Nothing, I’m finished working with these pictures (Không, tôi đã hoàn tất sao chép các ảnh này).
  15. Nhấp vào nút Next (Kế tiếp).
  16. Nhấp vào nút Finish (Kết thúc).

  Nếu bạn vẫn không thể truyền ảnh, vui lòng chuyển USB mode (chế độ USB) của máy ảnh thành Normal (Bình thường) hoặc Mass Storage (Bộ lưu trữ) và thử lại.

  Sau khi làm theo các bước trên, ảnh từ máy ảnh sẽ được sao chép thành công sang máy tính.