ID bài viết : 00197856 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Cách gỡ cài đặt và cài đặt lại trình điều khiển USB của máy ảnh.

  1. Đảm bảo bật và kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB đi kèm.
  2. Trên màn hình nền máy tính, nhấp vào nút Start (Bắt đầu) rồi nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).
  3. Trong cửa sổ Control Panel (Bảng điều khiển), dưới Pick a category (Chọn danh mục), nhấp vào biểu tượng Performance and Maintenance (Hiệu năng và bảo trì).
  4. Trong cửa sổ Performance and Maintenance (Hiệu năng và bảo trì), bên dưới or pick a Control Panel icon (hoặc chọn biểu tượng Bảng điều khiển), nhấp đúp vào biểu tượng System (Hệ thống).
  5. Trong cửa sổ System Properties (Thuộc tính hệ thống), nhấp vào tab Hardware (Phần cứng).
  6. Trên tab Hardware (Phần cứng), trong hộp Device Manager (Trình quản lý thiết bị), nhấp vào nút Device Manager (Trình quản lý thiết bị).
  7. Trong cửa sổ Device Manager (Trình quản lý thiết bị), nhấp đúp vào Imaging devices (Thiết bị tạo ảnh).
  8. Bên dưới Imaging devices (Thiết bị tạo ảnh), nhấp để chọn Sony Digital Still Camera (Máy ảnh tĩnh kỹ thuật số Sony).
  9. Trên thanh menu, nhấp vào menu Action (Thao tác).
  10. Trên menu Action (Thao tác), nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
  11. Trong cửa sổ Confirm Device Removal (Xác nhận xóa thiết bị), nhấp nút OK.

   LƯU Ý: Nếu cửa sổ System Settings Change (Thay đổi cài đặt hệ thống) xuất hiện, hãy nhấp vào nút Yes (Có) để khởi động lại máy tính.

  12. Nếu cửa sổ System Settings Change (Thay đổi cài đặt hệ thống) không xuất hiện, hãy khởi động lại máy tính theo cách thủ công.

  LƯU Ý: Khi khởi động lại, máy tính sẽ phát hiện kết nối USB từ máy ảnh và tự động cài đặt trình điều khiển USB do hệ điều hành cung cấp.