ID bài viết : 00180389 / Sửa lần cuối : 17/08/2017In

Thông tin tương thích các ứng dụng của Máy ảnh và Máy quay với Windows 8


  Hệ điều hành:

  •     Windows 8 phải được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính của bạn.
  •     Không đảm bảo hoạt động nếu nâng cấp lên Windows 8 từ hệ điều hành khác.
  •     Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các dòng máy.
  •     Hỗ trợ Windows 8 và Windows Pro 8.
  •     Xác nhận hệ điều hành trong chế độ desktop

   

  Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
  Category Application Software Version Compatibility Status Notes
  Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Bloggie
  Webbie
  Digital Recording Binoculars
  Digital Photo Printers
  GPS Unit
  Professional Camcorders
  PlayMemories Home 1.3.02 hoặc mới nhất O  

  1.0 hoặc mới hơn nhưng cũ hơn 1.3.02

  - *1
  Handycam
  Cyber-shot
  PlayMemories Home Lite Version O  
  Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Bloggie
  Webbie
  Digital Recording Binoculars
  Digital Photo Printers
  GPS Unit
  Professional Camcorders
  PMB (Picture Motion Browser) 5.8.02 O (limitations apply) *2
  Cũ hơn 5.8.02 - *3
  Handycam
  Cyber-shot
  Bloggie
  PMB Portable 3.0 hoặc mới nhất O  
  Cũ hơn 3.0 - *4
  GPS Unit GPS Image Tracker 2.1.01 hoặc cũ hơn - *5
  Bloggie Bloggie Software 1.3 O  
  Cũ hơn 1.3 - *6
  Cyber-shot Cyber-shot Viewer 1.0 - *3
  Handycam ImageMixer for HDD Camcorder (PIXELA) - - *7
  Handycam
  Cyber-shot
  Picture Package (PIXELA) 1.8.1 hoặc cũ hơn - *7
  Handycam
  Cyber-shot
  Music Transfer   -  

  *1: Cập nhật phiên bản mới nhất của PlayMemories Home.
  Tải về phiên bản mới nhất của PlayMemories Home

  *2: Phần mềm này hỗ trợ Windows 8/Windows 8 Pro, nhưng chúng tôi khuyến nghị cập nhật PlayMemories Home.
  Tải về phiên bản mới nhất của PlayMemories Home

  *3: Cập nhật phiên bản mới nhất của Picture Motion Browser (PMB) hoặc PlayMemories Home provides compatibility.
  Tải về phiên bản mới nhất của Picture Motion Browser
  Tải về phiên bản mới nhất PlayMemories Home

  *4: Cập nhật phiên bản mới nhất của PMB Portable.
  Tải về phiên bản mới nhất của PMB Portable

  *5: Các chức năng của ứng dụng này đã bao gồm trong phiên bản mới nhất của
   Picture Motion Browser (PMB) hoặc phiên bản mới nhất của PlayMemories Home.

  Tải về phiên bản mới nhất của Picture Motion Browser
  Tải về phiên bản mới nhất của PlayMemories Home

  *6: Cập nhật phiên bản mới nhất của Bloggie Software.
  Tải về phiên bản mới nhất của Bloggie Software

  *7: Cài đặt Picture Motion Browser (PMB) Ver.5.6.02 trước. Sau đó, cập nhật phiên bản mới nhất hoặc cài đặt phiên bản mới nhất của PlayMemories Home.
  Tải phiên bản 5.6.02 của Picture Motion Browser
  Tải về phiên bản mới nhất của Picture Motion Browser
  Tải về phiên bản mới nhất của PlayMemories Home