ID bài viết : 00146102 / Sửa lần cuối : 23/03/2016

Làm thế nào để chuyển đổi từ việc sử dụng một tài khoản Microsoft (Microsoft account) sang sử dụng một tài khoản Local user (Local user account).

    Làm thế nào để chuyển đổi từ việc sử dụng một tài khoản Microsoft (Microsoft account) sang sử dụng một tài khoản Local user (Local user account).

    Các bước để chuyển đổi từ việc sử dụng một tài khoản Microsoft sang sử dụng một tài khoản Local user khác nhau tùy thuộc vào phiên bản của hệ điều hành được cài đặt trên máy tính. Thực hiện theo các liên kết hệ điều hành thích hợp dưới đây để chuyển từ việc sử dụng một tài khoản Microsoft sang sử dụng một tài khoản Local user.