ID bài viết : 00256750 / Sửa lần cuối : 31/01/2021In

Tập tin sẽ không tải xuống từ trang web Hỗ trợ khi sử dụng Trình duyệt Chrome

    Một số tập tin có thể không tải xuống được từ trang web Hỗ trợ khi sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt Chrome. 

    Chúng tôi đang tìm cách giải quyết nhưng trong thời gian chờ đợi, vui lòng sử dụng một trình duyệt khác ví dụ như Firefox, Safari hoặc Microsoft Edge để tải xuống tập tin.  

    Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.