ID bài viết : 00248879 / Sửa lần cuối : 14/04/2021

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy của bạn?

    Số hiệu mẫu máy sản phẩm của bạn được ghi ở mặt sau của sản phẩm hoặc trên nhãn dịch vụ, thường có thể tìm thấy ở mặt dưới hoặc mặt sau của sản phẩm. Để xem chi tiết cách tìm mẫu máy của từng sản phẩm, vui lòng chọn sản phẩm: