ID bài viết : 00178351 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Làm thế nào để đăng ký sản phẩm của Sony?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy nhấp vào các liên kết dưới đây để đăng ký sản phẩm trong khu vực của bạn.

Hướng dẫn: Tìm hiểu cách tìm tên mẫu máy và số sê-ri.

Quan trọng: Chế độ đăng ký sản phẩm trực tuyến không khả dụng đối với tất cả quốc gia ở Châu Á.

Lưu ý: Bạn sẽ cần tạo tài khoản trước khi có thể đăng ký sản phẩm của bạn.