ID bài viết : 00061735 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để cập nhật các ứng dụng Windows Store trong Windows 8.1.

  Các ứng dụng Windows Store có thể được cập nhật bằng tay, hoặc thiết lập để tự động cập nhật, từ trong ứng dụng Store. Theo quy trình sau để cập nhật các ứng dụng Windows Store.

  1. Trên màn hình Start, nhấp vào biểu tượng Store.
   Image
  2. Tại màn hình Store, trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải bên dưới hoặc góc phải bên trên của màn hình, và nhấp để chọn Settings.
  3. Tại màn hình Settings, nhấp App updates.
   Image
  4. Trong màn hình App updates, để thiết lập cập nhật ứng dụng, nhấp nút Check for updates.
   Image
  5. LƯU Ý: Để thiết lập các ứng dụng tự động cập nhật, tại Automatically update my apps, và nhấp để thiết lập sang Yes.
   Image

  6. Màn hình App updates sẽ làm mới để hiển thị tất cả các ứng dụng có cập nhật. 

   LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các ứng dụng có bản cập nhật sẽ được chọn.

  7. Với các ứng dụng bạn muốn cập nhật, nhấp nút Install để bắt đầu quá trình cập nhật.
   Image