ID bài viết : 00058932 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản Microsoft.

  Nếu bạn có một tài khoản Microsoft với máy tính của bạn, tên đăng nhập của tài khoản đó sẽ là tên đăng nhập được hiển thị trong màn hình đăng nhập và màn hình Windows User Interface (UI) của hệ điều hành Windows 8. Nếu bạn muốn thay đổi tên đăng nhập đó, bạn sẽ cần phải thay đổi tên đăng nhập của tài khoản Microsoft.

  Theo các bước sau để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản microsoft.

  1. Trong màn hình Windows UI Start, nhấp ô Internet Explorer.
  2. Trong cửa sổ Internet Explorer, vào trang https://mid.live.com/.
  3. Tại website Microsoft account, đăng nhập vào tài khoản Microsoft bằng cách sử dụng tên đăng nhập và tài khoản thích hợp, và sau đó nhấp nút Sign In.
   Image
  4. Tại màn hình Microsoft account, trên tab Overview, nhấp Edit name.
  5. Tại màn hình Profile, nhập tên mới mong muốn vào vùng First nameLast name, và sau đó nhấp nút Save.
  6. Đóng cửa sổ Internet Explorer.