ID bài viết : 00199788 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Không nghe thấy âm thanh khi sử dụng kết nối cáp HDMI từ đầu phát Blu-ray Disc.

    Kiểm tra các cài đặt HDMI Audio Output (Ngõ ra âm thanh HDMI) trong System Settings (Cài đặt hệ thống).

    • Khi HDMI Audio Output (Ngõ ra âm thanh HDMI) được đặt là HDMI2, hãy kiểm tra kết nối giắc HDMI OUT 2 trên đầu phát Blu-ray Disc và đảm bảo rằng thiết bị kết nối đã được bật.
    • Để phát âm thanh từ Tivi, hãy kết nối Tivi với giắc HDMI 1 của đầu phát Blu-ray Disc và thay đổi cài đặt HDMI Audio Output (Ngõ ra âm thanh HDMI) thành Auto (Tự động) hoặc HDMI1.

    LƯU Ý: