ID bài viết : 00152935 / Sửa lần cuối : 28/07/2016In

Hướng dẫn giải quyết khi TV hiển thị thông báo "Connection status cannot be confirmed - Tình trạng kết nối không thể xác nhận" và không thể thực hiện cập nhật firmware.

Hướng dẫn giải quyết khi TV hiển thị thông báo "Connection status cannot be confirmed - Tình trạng kết nối không thể xác nhận" và không thể thực hiện cập nhật firmware.

  Có thể có vấn đề với các kết nối mạng. Kiểm tra các kết nối mạng đã được cài đặt đúng.

  1. Kiểm tra cáp Ethernet để đảm bảo rằng nó được kết nối an toàn với mạng LAN (100) trên máy nghe nhạc và các nguồn Internet.
  2. Kiểm tra các thiết lập mạng của đầu đĩa BD và xác nhận rằng đầu đĩa có địa chỉ IP của nó.
   Lưu ý: Nếu bạn sử dụng máy chủ proxy, nhập địa chỉ IP của máy chủ bạn sử dụng, thay vì tên máy chủ proxy, trong trường đầu vào Proxy Server.
  3. Xác nhận cả hai Physical ConnectionInternet Access là OK trong Network Settings → Network Connection Status.
  4. Thực hiện theo các hướng dẫn cập nhật Mạng một lần nữa.