ID bài viết : 00149678 / Sửa lần cuối : 01/02/2024In

Những loại ổ cứng USB nào tương thích với BRAVIA TV của Sony?

  QUAN TRỌNG: Trang này chứa thông tin liên quan đến ổ cứng USB tương thích với các BRAVIA TV cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Ổ cứng USB có thể sử dụng được với một số BRAVIA TV phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Tuy nhiên, dù có thể đáp ứng những điều kiện này nhưng Sony không đảm bảo rằng ổ cứng USB sẽ hoạt động. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng ổ cứng USB.

  Chọn loại mẫu Tivi của bạn:
  Lưu ý: Để biết loại mẫu Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  Đối với các mẫu Google TV hoặc Android TV (ngoại trừ các mẫu bên dưới)

  Các mẫu Tivi không áp dụng: Dòng A95L, X74H, X75H, W8, X7, W8K, X74K_X75K, W8L, X64L, X70L, X74L, X75L và X77L

  Đối với dòng A95L

  Đối với các dòng X74H, X75H, W8, X7, W8K, X74K, X75K, W8L, X64L, X70L, X74L, X75L, và X77L

  Đối với các mẫu Tivi khác