ID bài viết : 00152940 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Lỗi: Không có tập tin cập nhật.

Lỗi: Không có tập tin cập nhật.

  Để tránh nhận được thông báo lỗi khi thực hiện cập nhật phần mềm, hãy chắc chắn rằng thư mục cập nhật được đặt tên là UPDATE và tất cả các tập tin được liệt kê dưới đây phải có trong thư mục.

  • MSBXX-FW.BIN
  • MSBXX-FW.ID
  • MSBXX-FW_MB.BIN
  • MSBXX-FW_MB.ID

  Sau khi xác nhận rằng tất cả các tập tin có trong thư mục UPDATE, bạn có thể chuyển các tập tin vào thiết bị lưu trữ USB của bạn.