ID bài viết : 00095696 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Trình phát Adobe ® Flash ® có thể được cài đặt và sử dụng với các thiết bị Internet video ?

    Các trình duyệt web trên thiết bị Internet video không hỗ trợ việc sử dụng Adobe Flash Player. Trang web yêu cầu Adobe Flash Player có thể sẽ không hiển thị đúng.