ID bài viết : 00198273 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Lỗi: 400/404, ứng dụng YouTube không khởi chạy trên đầu phát Blu-ray

  Nếu Lỗi 400/404 hiển thị khi bạn khởi chạy ứng dụng YouTube, hãy cập nhật Dịch vụ Internet.

  Lưu ý: Các triệu chứng này không phải do lỗi của Đầu phát Blu-ray và Hệ thống rạp hát Blu-ray Disc tại nhà.

  Cập nhật dịch vụ:

  1. Chọn biểu tượng ứng dụng YouTube trên Màn hình chính.
  2. Nhấn nút OPTION (TÙY CHỌN) trên điều khiển từ xa.
  3. Chọn Update Service (Cập nhật dịch vụ) hoặc Update List (Cập nhật danh sách) từ menu hiển thị và nhấn nút ENTER trên điều khiển từ xa.
  4. Khi màn hình hiển thị thông báo “The Internet content is ready.” (Nội dung Internet đã sẵn sàng.), hãy chọn Close (Đóng) và nhấn nút ENTER trên điều khiển từ xa.
  5. Hãy kiểm tra xem ứng dụng YouTube có thể khởi chạy được không.

  LƯU Ý: Nếu vấn đề chưa được khắc phục ngay cả sau khi đã cập nhật dịch vụ, hãy chọn Initialize Personal Information (Khởi tạo thông tin cá nhân).

  Khởi tạo thông tin cá nhân:

  QUAN TRỌNG: Khi bạn khởi tạo thông tin cá nhân, các cài đặt thông tin đăng nhập và giao tiếp của dịch vụ mạng sẽ được đặt lại. Bạn sẽ phải cấu hình lại các cài đặt để đảm bảo thông tin cần thiết như cài đặt kết nối mạng LAN không dây sẵn sàng trước khi khởi tạo.

  1. Chọn Setup (Thiết lập).
  2. Chọn Resetting (Thiết lập lại).
  3. Chọn Initialize Personal Information (Khởi tạo thông tin cá nhân) và nhấn nút ENTER trên điều khiển từ xa.
  4. Khi các biện pháp phòng ngừa được hiển thị, hãy chọn OK và nhấn nút ENTER trên điều khiển từ xa.
  5. Chọn Close (Đóng) và nhấn nút ENTER trên điều khiển từ xa khi màn hình hiển thị thông báo Initialization complete (Khởi tạo hoàn tất).
  6. Sử dụng nút Return (Quay lại) trên điều khiển từ xa để quay lại màn hình Settings (Cài đặt).
  7. Chọn Network Setting (Cài đặt mạng).
  8. Chọn Internet Settings (Cài đặt internet).
  9. Định cấu hình các cài đặt mạng.
  10. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa để quay lại Màn hình chính.
  11. Chọn Featured Apps (Ứng dụng nổi bật) và nhấn nút ENTER trên điều khiển từ xa.

  LƯU Ý: Nếu ứng dụng đề xuất chưa được hiển thị, hãy thử các cách sau đây:

  1. Chọn Video.
  2. Chọn Internet Video (Video Internet) và nhấn nút ENTER trên điều khiển từ xa.
  3. Khi màn hình END USER LICENSE AGREEMENT (THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI) xuất hiện.
  4. Chọn Agree and Next (Đồng ý và Tiếp theo) và nhấn nút ENTER trên điều khiển từ xa.
  5. Hãy kiểm tra xem ứng dụng YouTube có thể khởi chạy được không.