ID bài viết : 00233930 / Sửa lần cuối : 24/07/2023In

Làm cách nào để tôi có thể biết được quá trình Tối ưu hóa ứng dụng (cá nhân hóa) đã diễn ra thành công.

    Sử dụng từng ứng dụng dịch vụ âm nhạc để đảm bảo Optimize apps (Tối ưu hóa ứng dụng) (cá nhân hóa) đã hoàn tất thành công.

    Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ truyền phát nhạc tương ứng.