ID bài viết : 00233922 / Sửa lần cuối : 24/07/2023In

Tôi không thể Tối ưu hóa (cá nhân hóa) ứng dụng.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Nếu tối ưu hóa ứng dụng không thành công, hãy kiểm tra như sau:

    1. Đảm bảo rằng ứng dụng mà bạn đang cố gắng cá nhân hóa được cập nhật lên phiên bản mới nhất.
    2. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect và thực hiện lại 360 Reality Audio Setup (Thiết lập 360 Reality Audio).

    Lưu ý trên ứng dụng Amazon Music: Kể từ tháng 10 năm 2021, bạn không thể tối ưu hóa trải nghiệm trên ứng dụng Amazon Music với ứng dụng Sony | Headphones Connect. Bạn có thể nghe các bản nhạc 360 Reality Audio bằng gói đăng ký Amazon Music Unlimited mà không cần cá nhân hóa.