ID bài viết : 00233958 / Sửa lần cuối : 24/07/2023In

Tôi phải làm gì nếu không thể chụp lại tai của mình như yêu cầu?

    Chụp ảnh theo hướng dẫn bằng giọng nói. Nếu bạn không thể chụp ảnh tai của mình, ngay cả khi đã làm theo hướng dẫn, hãy chọn MANUAL SHOOTING (CHỤP THỦ CÔNG) và nhờ một ai đó chụp ảnh tai của bạn đúng như yêu cầu.